Popiežius pertvarkė Tikėjimo mokymo kongregaciją

kongrePopiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku motu proprio „Fidem servare“ pertvarkė Tikėjimo mokymo kongregacijos vidaus struktūrą. Popiežiaus vasario 11 d. pasirašytas potvarkis įsigalios ketvirtadienį, vasario 17 d.

Tikėjimo mokymo kongregacijos pagrindinis uždavinys ir galutinis Bažnyčios gyvenimo kriterijus – saugoti tikėjimą, Fidem servare, – priminė popiežius pirmadienį paskelbtame dokumente.

Šį svarbų uždavinį Tikėjimo mokymo kongregacija, pagal praeities popiežių potvarkius, vykdo prisiimdama tiek doktrininius, tiek Bažnyčios disciplinos (drausmės) uždavinius pagal šv. Pauliaus VI motu proprio Integrae Servanda ir šv. Jono Paulius II apaštališkoje konstitucijoje Pastor Bonus apibrėžtas normas. Dabar įkurti nauji ir atskirai vienas nuo kito dirbsiantys skyriai galės veiksmingiau vykdyti Kongregacijai pavestus uždavinius, ypač išnaudojimo bylų tyrime, per pastaruosius metus pareikalavusiame didesnio įsipareigojimo ir resursų. 

Su popiežiaus Pranciškaus motu proprio Tikėjimo kongregacijoje įsteigti du skyriai – doktrininis ir disciplininis – kurių darbui vadovaus kongregacijos prefektą pavaduojantys du sekretoriai su atitinkamais pasekretoriais ir įstaigų reikalų vedėjais.

Už doktriną atsakingam Kongregacijos skyriui popiežius pavedė atsakomybę už tikėjimo mokymo ir moralės ugdymą bei saugojimą, evangelizavimui tarnaujančio mokslinio darbo apie tikėjimo perdavimą rengimą, kitų Romos kurijos dikasterijų spausdinamų dokumentų ir probleminių raštų ir nuomonių autentiško tikėjimo atžvilgiu tikrinimą per dialogą su jų autoriais. Doktrininis skyrius taip pat bus atsakingas už klausimus, liečiančius asmeninius ordinariatus, įkurtus pagal apaštališkąją konstituciją Anglicanorum Coetibus, jo kompetencijoje veiks kongregacijos Santuokos skyrius, kuruojantis „privilegium fidei“ klausimus dėl santuokų tarp nekrikštytųjų, ar kuriose vienas nekrikštytas asmuo, negaliojimo.

Kongregacijos disciplininis skyrius, kuris veiks per Disciplinos įstaigą, bus atsakingas už Kongregacijai pavestų nusikaltimų tyrimą, kuris bus vykdomas per jame įsteigtą Aukščiausiąjį Apaštališkąjį Tribunolą. Skyriui pavesta paruošti ir parengti kanonų teisės normose numatytas procedūras taip, kad Kongregacija galėtų teisingai vykdyti teisingumą per jos prefektą, skyriaus sekretorių, teisingumo gynėją, kongresą, eilinę sesiją ir kolegiją, atsakingą už delicta graviorasferą liečiančių bylų nagrinėjimą. Šis skyrius taip pat įpareigotas rengti formacijos kursus ordinarams ir atsakingiems už teisinius procesus.

Popiežius nurodė, kad Tikėjimo mokymo kongregacija taip pat turi einamųjų reikalų archyvą dokumentams kaupti ir saugoti. Jam pavesta administruoti prieš Tikėjimo mokymo kongregacijos įsteigimą veikusių Sant’Uffizio ir Indekso istorinius archyvus. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode