Keli patikslinimai dėl Didžiojo ir šventojo ortodoksų Bažnyčios susirinkimo

Interneto portalas „First Things“ paskelbė Konstantinopolio ekumeninio patriarcho Baltramiejaus patarėjo teologiniais klausimais arkidiakono John Chryssaugis straipsnį, kuriame paaiškinami keli dalykai, susiję su ateinančio birželio viduryje sušauksimu visų ortodoksų Susirinkimu.

Galime prisiminti, kad sušaukti tokį Susirinkimą buvo nuspręsta sausio pabaigoje Ženevoje susirinkus keturiolikos ortodoksų Bažnyčių patriarchams, vyresniesiems ar jų delegatams. Tai iš tiesų istorinis sprendimas, žinant, kad dėl tokio Susirinkimo buvo tariamasi ir deramasi jau apie 55 metus. Nenuostabu, kad ir vertinimai įvairūs: jei vieni iš būsimo Susirinkimo daug tikisi, tai kiti jau iš anksto baiminasi jo galimų sprendimų.

Tikėjimas – brangiausias palikimas

Pats brangiausias palikimas kokį mes galime palikti kitiems žmonėms tai tikėjimas, tikėjimo liudijimas, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys kalba apie karaliaus Dovydo mirtį. Kiekvieno žmogaus žemiškasis gyvenimas baigiasi mirtimi, - kalbėjo popiežius. Dovydas valdė gana ilgai – keturiasdešimt metų, bet ir keturiasdešimt metų greit praeina. Prieš mirtį jis prašo, kad jo sūnus ir įpėdinis Saliamonas laikytųsi Viešpaties įsakymų. Dovydas gyvenime sunkiai nusidėjo, bet sugebėjo prašyti Viešpatį atleidimo, dėl to Bažnyčia jį vadina Šventuoju karaliumi Dovydu. Kokį palikimą mirties valandą jis perdavė savo sūnui? Pati gražiausią ir vertingiausią kokį žmogus gali palikti – tikėjimą.

„Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti“ (Lk 5, 6)

Vasario mėnesio pirmojo sekmadienio Evangelijoje Jėzus ir mokiniai pirmą kartą iš arčiau susipažįsta vieni su kitais. Pirmųjų mokinių pašaukimo istorijoje, atrodo, viskas vyksta keistai atbulai: minios veržiasi prie Jėzaus, o būsimieji mokiniai tuo metu ado žvejybos tinklus, tvarko iš po bergždžios žūklės nakties žvejybos inventorių bei ruošia valtis artėjančiam kitam palankiam žvejybos laikui: Jėzus – sau, būsimi mokiniai – sau.

Vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir s. Agnietė apie vienuolių suvažiavimą Romoje

Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo Romoje renginiuose sausio 28- vasario 2 dienomis dalyvavo tarp tūkstančių kitų ir piligriminė grupė iš Lietuvos, sudaryta daugiausia iš apaštalinių moterų kongregacijų delegačių. Jas lydėjo vyskupas pranciškonas iš Telšių Linas Vodopjanovas. Tuoj po vasario 1 dienos audiencijos su popiežiumi Pranciškumi Vatikane, Pauliaus VI salėje, ši grupė apsilankė Vatikano radijuje. Įspūdžiais iš vienuolių suvažiavimo dalijasi vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir sesuo benediktinė Agnietė.

Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono pareigų.

Br. kun. Evaldas Darulis OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu.

Br. kun. Tomas Žymantas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Vysk. Rimantas Norvila apie Tarptautinį eucharistinį kongresą

Sekmadienį popiežiaus Pranciškaus legato kard. Charleso Bo aukotomis Mišiomis Cebu mieste, Filipinuose, baigėsi visą praėjusią savaitę vykęs 51-sis tarptautinis Eucharistinis kongresas. Dar kartą kalbamės su jame dalyvavusiu Bažnyčios Lietuvoje atstovu, Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila

Vysk. Rimantas Norvila: Šalia kasdien vykusių konferencijų, liudijimų, katechezių, norėtųsi paminėti keletą jau antroje Kongreso dalyje vykusių organizatorių suplanuotų renginių. Penktadienio vakarą Cebu miesto gatvėmis ėjo eucharistinė procesija. Ta žmonių jūra su žvakutėmis palieka neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. Kitą dieną pasidomėjau spaudoje kiek žmonių dalyvavo. Buvo rašoma, kad visų, kurie ėjo procesijoje ir stovėjo gatvėse šalia, buvo virš milijono. Tai tikrai nepakartojama, galbūt vieną kartą gyvenime savo akimis gyvai regėta patirtis.

Ar Vyriausybei tėvas Stanislovas Dobrovolskis – tikras kapucinas ar apsišaukėlis?

Nuo 2013 metų prasidėjo „kriminalinis trileris“, kurio scenarijaus pavydėtų net Holivudo kino režisieriai. Pasirodo, Lietuvos Respublikos institucijos jau nebeturi jokių dokumentų, įrodančių, kad t. Stanislovas ir dabartiniai kapucinai nebėra tie patys kapucinai, tęsiantys prieš karą buvusių kapucinų veiklą. Keistai atrodo Lietuvos vyriausybės, turinčios patarėją religiniais klausiamais Julių Ratkų, Teisingumo, Žemės ūkio ir kitų ministerijų veiksmų stoka – minėtų raštų ir sutarčių ignoravimas, o gal tai liudija apie kitokius valdininkų tikslus?

Vasario 2 d. minima Kristaus Paaukojimo šventykloje šventė

Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė Kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės Įstatymą. Šventieji senoliai Simeonas ir Ona išėjo pasitikti Jėzaus, ir Simeonas pasveikino jį kaip „tautų šviesą“.

Šiandienėje liturgijoje pabrėžiami keli šio įvykio aspektai. Kristus paklūsta Įstatymui, atėjęs ne panaikinti, o įvykdyti Jį. Jo džiaugsmingame paaukojime ant Mergelės Marijos rankų labai švelniai jau nuspėjamas paaukojimas ant Kryžiaus, užbaigsiantis visas aukas.

Vyskupų ir vyskupijų sukaktys 2016 metais

Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui – 2016-eji – jubiliejiniai metai. Kovo 8-ąją ganytojui sukanka aštuoniasdešimt metų. Jubiliatas ne vienintelis šiemet švenčiantis Lietuvos ganytojas. Vatikano radijas prisimena kai kurias Bažnyčios vyskupų, tiek gyvų, tiek mirusių, kankinių ir palaimintųjų jubiliejines sukaktis.

Prieš 150 metų gimė pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Lietuvos valstybės galvos pareigas vykdęs Valstybės tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas, 1918 metų Vasario 16-sios akto signataras, Steigiamojo Seimo vicepirmininkas. Justinas Staugaitis gimė 1866 metų lapkričio 14 dieną Tupikuose, Šakių apskrityje, dabartinės Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje.

Pašvęstasis gyvenimas: pašaukti būti laimingi

Ketvirtadienį maldos vigilija Šv. Petro bazilikoje prasidėjo baigiamasis Pašvęstojo gyvenimo metų renginys: „Pašvęstasis gyvenimas bendrystėje. Bendras pamatas formų įvairovėje“. „Palaiminimai veda link pilnatviško ir laimingo gyvenimo, kai gyvenama čia ir dabar“, - homilijoje pabrėžė arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo OFM, Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius. Pašvęstajam džiaugsmas yra atsakomybė, o ne galimybė. Jei manome, kad Dievas gali pripildyti mūsų širdis ir padaryti mus laimingais, jei tikime, kad broliai ir seserys, kuriuos Dievas atsiuntė mums, yra jo dovana, tada mes negalime su pasauliu nesidalinti dovana džiaugtis Kristuje“.

Dievas kalbina ir laukia atsakymo

Pranašo Jeremijo knyga pasakoja, kaip Dievas dvidešimties metų neturintį jaunuolį pakviečia pranašo tarnystei. Izraelitai nesilaiko sandoros su Dievu: nepaiso duotų įsipareigojimų ir garbina stabus, todėl pranašas turės perspėti žmones, kad už stabmeldybę jiems gręsia Dievo bausmė. Jaunas vyras, suvokdamas pranašo misijos sunkumą, bandė atsikalbinėti: „Ai ai ai, Viešpatie Dieve! Štai aš nemoku kalbėti! Esu tik vaikas!“  Bet Viešpats jam atsakė: „Nesakyk: 'Esu tik vaikas!' Kur tik tave siųsiu, tu eisi, ką tik tau liepsiu, – kalbėsi! Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir tave apsaugosiu“ (Jer 1,6-8). Nuo dabar Jeremijas jau neturės savo asmeninio gyvenimo, nes bus pasinėręs Dievo tautos reikaluose. Jis nepavargs kviesti žmones gręžtis į Dievą net ir tuomet, kai šie bus labai jam priešiški.

Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje

Vatikano Spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia po dviejų savaičių, Pelenų trečiadienį, vasario 10-ąją, prasidėsiančiai šių metų Gavėniai. Popiežiaus žinios tema: „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos (Mt 9.13). Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje“.

Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“ (Lk 4, 22)

Paskutinio sausio mėnesio sekmadienio Evangelija mums atskleidžia pačius tamsiausius žmogaus sielos kampus – tai pyktis ir pavydas. Jėzaus apsilankymas pas tėviškėnus vietoj laukto džiaugsmo atneša kartėlį ir nusivylimą. Jėzaus tėviškėnai – tai kiekvienas iš mūsų, kuris savo gyvenime nemato kasdienių Dievo darbų ir stebuklų. Išankstinis sprendimas ir nusiteikimas prieš žmogų, nepažinus jo darbų – tai vienas iš piktosios dvasios piktdžiugiškų pasireiškimų žmoguje. Turime saugotis skepticizmo ir kriticizmo dvasios, kuri veda visuomenę ir žmogų nejautros bei prapulties keliu.

Jūrininkų ligoninėje - Popiežiaus atstovo vizitas

Sekmadienį Klaipėdos jūrininkų ligoninėje lankėsi ypatingai aukšto rango katalikų Bažnyčios pareigūnas, Popiežiaus atstovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse JE Arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Tokio aukšto rango Bažnyčios pareigūnas su oficialiu vizitu uostamiestyje lankėsi pirmąsyk.

Jei vyskupas nesimeldžia – Dievo tauta kenčia

Penktadienio Mišių Evangelija kalba apie dvylikos apaštalų pašaukimą. Jėzus išsirinko dvylika. Jie buvo pirmieji vyskupai. Jie ir jų įpėdiniai yra Bažnyčios kolonos, Jėzaus prisikėlimo liudytojai ir skelbėjai, - sakė popiežius penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje  aukotų Mišių homilijoje.

Mes, vyskupai, esame liudytojai, mūsų atsakomybė – liudyti, kad Viešpats Jėzus yra gyvas; kad Viešpats Jėzaus prisikėlė; kad Viešpats Jėzus keliauja su mumis; kad Viešpats Jėzus mus vaduoja; kad Viešpats Jėzus paaukojo savo gyvybę už mus; kad Viešpats Jėzus yra mūsų viltis; kad Viešpats Jėzus visada mus priima ir mums atleidžia. Liudijimas. Toks turi būti mūsų gyvenimas – liudijimas. Tikras Kristaus prisikėlimo liudijimas.

Neliūdėkite ir neverkite!

Tarp Senojo Testamento knygų yra Ezdro ir Nehemijo knygos, pasakojančios kaip buvo atstatytos Jeruzalės miesto sienos ir pati šventovė. Užbaigus visus darbus, kunigas Ezdras susirinkusiems izraelitams skaitė Dievo įstatymą; jo klausydamiesi žmonės verkė. Vieni verkė iš džiaugsmo, kiti prisiminė skausmingas tremties negandas, treti, galbūt, apgailėjo, kad buvo pamiršę Dievo įstatymą. Taip neseniai jie buvo toli nuo tėvynės, o dabar jie laisvi, Jeruzalė atstatyta ir jaučiasi saugūs Dievo globoje. Kunigas Ezdras, matydamas verkiančius žmones, ragino: „Neliūdėkite ir neverkite! Šiandien yra Viešpaties šventė“ (Neh 8,8-10). Net patarė išgerti vyno.

Parengimas santuokai – kaip katechumenatas

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Romos Rotos tribunolo teisėjais, pradedančiais naujus darbo metus. Romos Rota atlieka trečios instancijos teismo funkcijas iš visos Bažnyčios gaunamoms santuokos negaliojimo byloms ir šios rūšies bylos sudaro pagrindę dalį šio tribunolo darbo, dėl to ir kiekvienų metų pradžioje vykstančiuose susitikimuose su šio tribunolo teisėjais popiežius paliečia kurį nors šios srities bažnytinės teisės aspektą.

Naujas stebuklas Marijonų kongregacijos steigėjo byloje

Marijonų „Tėvas Steigėjas“ galės būti šventuoju. Paskutinis kanoninės bylos etapas dėl antrojo stebuklo buvo užbaigtas ketvirtadienį. Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė, jog popiežius Pranciškus patvirtino dekretą dėl stebuklo, įvykusio XVII amžiuje gyvenusio palaimintojo t. Jėzaus Marijos Stanislovo MIC, kurio pasaulietinis vardas Jonas Papczynskis (1631-1701) užtarimu.

Popiežiaus žinia pasaulinio ekonomikos forumo dalyviams: „Neužmirškite vargšų!“

Sausio 20 -23 dienomis Šveicarijoje vyksta Davoso forumas, kurio tema šiemet „Įvaldant ketvirtąją pramonės revoliuciją“. Trečiadienį kardinolas Peter Turkson forumo steigėjui ir prezidentui profesoriui Klausui Schwabui įteikė popiežiaus laišką, kuriame esminių amžiaus pokyčių akivaizdoje pasaulio lyderiai raginami užtikrinti, kad neišvengiamoji ketvirtoji pramonės revoliucija, mokslinių išradimų ir robotų kūrimo pasekmė, nesunaikintų  žmogaus, kad jo vietos neužimtų besielė mašina ir kad mūsų planeta nepavirstų tuščiu sodu dėl keleto žmonių užgaidų.

Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje lankysis Apaštališkasis Nuncijus

Klaipėdos jūrininkų ligoninė laukia ypatingo svečio – Šventojo Tėvo atstovo Lietuvoje. Šį sekmadienį, sausio 24 d., nuo 14.30 val. įstaigoje lankysis Apaštališkasis Nuncijus Lietuvoje ir Baltijos šalyse JE Arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Susitikęs su ligoninės vadovybe, svečias trumpai pasimels koplytėlėje, vėliau aplankys sunkiausiai sergančius ligonius. Ligoninės bendruomenės ir pacientų susitikimas su Apaštališkuoju Nuncijumi vyks įstaigos salėje.

Pranciškus: „Pavydas – bjauri nuodėmė“

Pavydas – bjaurus dalykas, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmąjį skaitinį iš Pirmosios Samuelio knygos, pasakojantį apie karaliaus Sauliaus pavydą, išgirdus, kad po pergalės prieš filistinus žmonės ne jį, bet Dovydą giria už narsumą.

Bjaurus dalykas yra pavydas. Bjauri laikysena; bjauri nuodėmė. Pavydas, – sakė Pranciškus, – tai tarsi širdyje sužėlusios piktžolės: jos neleidžia augti geriems augalams; jos negali pakęsti nieko, kas augdamas šalia galėtų ant jų mesti šešėlį. Pavydas drasko širdį, neleidžia jai nurimti. Širdį užvaldęs pavydas gali pastumti į mirtį, į žudymą. Šventasis Raštas aiškiai sako, kad per velnio pavydą mirtis atėjo  į pasaulį.

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“ (Lk 4, 18)

III eilinio metų sekmadienio Evangelijos tema – viltis. Mes pernelyg dažnai save skandiname sopuliuose, patirtuose gyvenimo praeities karčiuose išgyvenimuose, taip savo rankomis užtraukdami tamsos užuolaidą ant savo gyvenimo lango. Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus apsilanko savo vaikystės ir jaunystės vietose – ten, kur buvo užaugęs – Nazarete. Jo sugrįžimas paženklinamas gaivios pranašystės dvasia. Tai Dievo Žodžio išlaisvinimo teologija ir žmogaus sugrąžinimas iš nuodėmės vergijos pančių į mylinčio Dievo namus.

Vyks kongresas

Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis gailestingumo kongresas – didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys, kuriame laukiami tikintieji iš visos Lietuvos. Dauguma kongreso renginių vyks Vilniaus senamiestyje, o pagrindine susibūrimo vieta taps Katedros aikštė.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, sausio 19 d. sukvietęs renginio organizacinę grupę, akcentavo, kad būtent iš Vilniaus žinia apie Dievo Gailestingumą išplito po pasaulį, tad čia rengiamas Lietuvos vyskupų inicijuotas pagrindinis Gailestingumo jubiliejaus renginys. Organizatoriai sieks, kad kongresas kiekvienam dalyviui taptų impulsu autentiškai išgyventi Gailestingumo jubiliejų asmeniškai ir bendruomenėje.

Nuoširdus pokalbis su buvusiu Kauno arkivyskupu

Kaip rasti gyvenimo prasmę? Ką daryti jos nerandant? Koks gyvenimas geras, o koks – nelabai? Tai klausimai kartais, turbūt, susukantys kiekvieno mūsų smegenis. Šiandien – išskirtinis interviu su buvusiu Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi.

        Viena didžiausių šių laikų bėdų yra, jog dalis žmonių nežino, kas jie tokie. Kaip krikščionybė gali padėti rasti atsakymus į gyvenimo prasmės klausimus?

        Tikriausiai kiekvienam mąstančiam žmogui kyla panašūs klausimai:„Kokia yra mano gyvenimo prasmė? Ar esu tik aklos gamtos produktas, kuris kažkuriuo metu pasirodė ir po kiek laiko išnyks? O gal esu protingo Kūrėjo kūrinys, kuris turi kažką atlikti ir sugrįžti pas Kūrėją?“

Prisimintas šviesuolis kunigas Albinas Šilkinis

Sausio 14 dieną Aukštadvario seniūnijos bendruomenė, parapijiečiai  minėjo  kunigo, Aukštadvario Kristaus  Atsimainymo parapijos altaristo Albino Šilkinio (1922–2006) dešimtąsias  mirimo metines.

Šia proga  Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje vyko šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras,  kunigas dr. Algirdas Jurevičius ir aštuoni  gretimų  parapijų kunigai.  Šv. Mišiose dalyvavo Aukštadvario   šv. Domininko namų darbuotojai ir vadovai, Aukštadvario seniūnijos gyventojai, Aukštadvario senjorai, kurie puikiai prisimena  kunigo jubiliato A. Šilkinio pamokslus, sakytus Aukštadvario bažnyčioje ir šv. Domininko namų koplyčioje.

Trečiadienio audiencijoje Pranciškus sveikino „Arkos“ bendruomenės narius iš Lietuvos

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius sveikino įvairių kraštų piligrimus, o nemažai jų pasveikino ir pats asmeniškai paspausdamas ranką: tarp jų ir penkiolikos asmenų grupei iš Lietuvos. Tai buvo „Arkos“ ir „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių nariai bei draugai (http://ts.lcn.lt/, www.kaunoarka.lt), kuriuos lydėjo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektorius kun. Audrius Arštikaitis.

Mūsų yra keturiolika asmenų: septyni asmenys turintys proto negalią ir septyni lydintieji. Ir dar mus visoje kelionėje lydi mūsų arkivyskupas Lionginas Virbalas. Esame iš Arkos bendruomenės. Tai tokia vieta, kurioje stengiamės atskleisti vieni kitų dovanas ir būtent per draugystes su neįgaliaisiais. Kvietimas vykti į šią kelionę buvo labai didelė staigmena.

 

Lietuvos broliai ir seserys vienuoliai Kretingoje užbaigs Pašvęstojo gyvenimo metus

Š. m. sausio 23 dieną Kretingoje įvyks paskutinė bendra šventė, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams pažymėti. Joje dalyvaus atstovai iš daugelio Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų. Į šventę kviečiami ir visi norintieji dalyvauti.

„Šeštadienio renginys Kretingoje simboliškai užbaigs vienuoliams skirtus metus. Popiežiaus Pranciškaus paraginti, visus metus bandėme iš arčiau parodyti mūsų, vienuolių, gyvenimą bei betarpiškai susitikti įvairius žmones. Todėl ir šį šeštadienį vėl nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvos žmones susitikti“, – sakė vienas šventės iniciatorių, vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Telšių vyskupijos kunigų susirinkime pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską

Kaip ir kiekvieną mėnesį, taip ir š. m. sausio mėnesio 18 dieną į Telšius rinkosi Telšių vyskupijos dvasininkai į permanentinį susitikimą. Susirinkimas prasidėjo 10 val. ryte ir vyko jis Telšių Žemaitė dramos teatro salėje. Susirinkimo pradžioje dvasininkus pasveikino ir bendrai maldai – Liturginių valandų Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pasimeldus į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Vyskupas kalbėjo apie svarbius vyskupijos bendruosius reikalus. Jis pristatė vyskupijos dekanatuose vyksiančių š. m. Gavėnios susirinkimų grafiką ir dienotvarkę, pakvietė visus vykti į Šv. Valentino dieną Kaune, kur ši šventė švenčiama KITAIP. Kauno arkivyskupijos organizuojamas renginys vyks vasario 14 d. Žalgirio arenoje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode